Καλύπτουμε το σύνολο των υδραυλικών μελετών που συνδέονται τόσο με το σιδηροδρομικό δίκτυο όσο και με τα υπόλοιπα έργα υποδομών.

  • Μελέτες δικτύων αποστράγγισης όμβριων (ανάλυση, διαστασιολόγηση και σχεδιασμός δικτύων αποστράγγισης όμβριων, σε ομοιόμορφη ή ανομοιόμορφη ροή).
  • Μελέτες δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων (ανάλυση, διαστασιολόγηση και σχεδιασμός δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων, σε πόλεις και οικισμούς και εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων).
  • Μελέτες οριοθετήσεων – διευθετήσεων ποταμών και ρεμάτων (ανάλυση, υπολογισμός παροχών σχεδιασμού, καθορισμός οριογραμμών, σχεδιασμός έργων διαμόρφωσης και προστασίας της κοίτης ποταμών και ρεμάτων, σχεδιασμός έργων αντιπλημμυρικής προστασίας).
  • Μελέτες δικτύων ύδρευσης (ανάλυση, διαστασιολόγηση και σχεδιασμός δικτύων ύδρευσης και άρδευσης υπό πίεση).
  • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για όλες τις παραπάνω μελέτες.