Έλεγχος υφιστάμενου κτιρίου, μελέτη ενίσχυσης κτιρίου, σχεδιασμός και διαστασιολόγηση ενισχύσεων, σύνταξη τευχών δημοπράτησης και επίβλεψη εργασιών.

06/10/2014 09:10