Κατάρτιση πρότυπων τιμολογίων για εργασίες κατασκευής - μετεγκατάστασης - τροποποίησης και συντήρησης Αυτόματων Συστημάτων Ισόπεδων Διαβάσεων (ΑΣΙΔ).

07/10/2014 08:10