Η εταιρεία και το στελεχιακό της δυναμικό έχει αναπτύξει για χρόνια πολύπλευρη δραστηριότητα στην εκπόνηση στατικών μελετών κτιριακών έργων και έργων υποδομής, στα ακόλουθα αντικείμενα :

 • μελέτες τεχνικών έργων υποδομής με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
 • μελέτες αντιστήριξης
 • Μελέτη άκαμπτων οδοστρωμάτων
 • μελέτες φέροντος οργανισμού κτιριακών έργων από σκυρόδεμα με χρήση των ισχυόντων κανονισμών
 • έλεγχος φέροντος οργανισμού υφισταμένων κτιρίων
 • μελέτες ενίσχυσης φέροντος οργανισμού υφισταμένων κτιρίων
 • μελέτες προκατασκευής βιομηχανικών κτιρίων
 • μελέτες μεταλλικών κτιρίων
 • μελέτες φέρουσας τοιχοποιίας
 • μελέτες ξύλινων κατασκευών
 • Δυνατότητα επίβλεψης όλων των παραπάνω μελετών
 • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για όλες τις μελέτες