Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται και στον τομέα της εκπόνησης μελετών έργων οδοποιίας, και ειδικότερα :

  • μελέτες αστικής οδοποιίας (σχεδιασμός στο χώρο, σύνδεση με λοιπά έργα υποδομών, σχεδίαση οριζοντιογραφιών, μηκοτομών, διατομών και σχεδίων λεπτομερειών)
  • μελέτες υπεραστικής οδοποιίας (σχεδιασμός στο χώρο, σύνδεση με λοιπά έργα υποδομών, σχεδίαση οριζοντιογραφιών, μηκοτομών, διατομών και σχεδίων λεπτομερειών)
  • σύνταξη τευχών δημοπράτησης.