Παρέχουμε υπηρεσίες στο εξειδικευμένο πεδίο της διαχείρισης σιδηροδρομικών έργων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων ως ακολούθως : 

  • Ανάλυση κόστους εξειδικευμένων σιδηροδρομικών εργασιών με χρήση αλγοριθμικών μεθόδων
  • Ανάλυση κόστους μηχανολογικού εξοπλισμού
  • Ανάλυση κόστους κύκλου ζωής (Life Cycle Cost Analysis)
  • Ανάπτυξη προτύπων προδιαγραφών για Σιδηροδρομικά Έργα
  • Ανάλυση Κόστους και Ανάπτυξη πρότυπων τιμολογίων για σιδηροδρομικά έργα ανακαίνισης -  συντήρησης Επιδομής Γραμμής, Ηλεκτροκίνησης, Σηματοδότησης, Τηλεπικοινωνιών, ΑΣΙΔ και λοιπών Πάγιων Εγκαταστάσεων.
  • Ανάλυση κόστους συντήρησης τροχαίου υλικού